JCoder终于回来了,他问我为什么他的留言不好用,我告诉他:你的blog很不幸被spam盯上了。为了JR和其它Bloger的利益,只能牺牲他受影响的功能。好在这个spam一直没有什么新的动作,因此现在还比较稳定。

现在用数据说话吧,以今天的访问日志为例(截止到现在,上午11点半左右,也就是11.5个小时),总共的记录数为:12254,JCoder的留言被访问的记录数:5492,ronghao100的留言被访问的记录数:4609,也就是说他们两个的光留言被访问的记录就已经占据了blog的82%以上。
详细数据(使用命令:cat jrblog_access_log.2006-05-19.txt |grep /comments/JCoder |awk '{print $1}'|sort|uniq -c -d|sort -bnr|head -n50 ,第一个字段为访问次数,第二个为IP,仅仅是对JCoder的留言的统计):
    848 80.58.205.32
    757 80.58.205.38
    652 80.58.205.36
    152 219.232.9.180
    147 220.87.87.96
    131 80.58.205.35
    107 66.139.75.234
     91 61.213.147.169
     86 61.213.147.188
     86 61.213.147.165
     84 61.213.147.166
     83 61.213.147.189
     83 61.213.147.184
     81 61.213.147.170
     79 61.213.147.176
     79 61.213.147.173
     78 61.213.147.175
     77 61.213.147.171
     76 61.213.147.179
     75 61.213.147.191
     75 61.213.147.190
     75 61.213.147.187
     75 61.213.147.183
     74 61.213.147.186
     73 61.213.147.177
     71 61.213.147.185
     71 61.213.147.180
     71 61.213.147.162
     69 61.213.147.182
     69 61.213.147.178
     69 61.213.147.168
     68 61.213.147.167
     67 61.213.147.163
     67 61.213.147.161
     67 61.213.147.160
     62 61.213.147.172
     61 61.213.147.181
     61 61.213.147.164
     58 82.211.102.159
     57 61.213.147.174
     53 211.115.230.93
     44 213.27.254.134
     42 58.67.31.194
     40 211.100.4.71
     39 193.69.116.20
     38 211.48.37.30
     34 64.180.252.105
     29 202.108.22.76
     26 63.215.145.249
     24 211.162.62.161

(Visited 367 times, 1 visits today)